Pensum växer!

 

Under Q1 kan Pensum stolt berätta att vi rekryterat fyra nya medarbetare.

På kapitalförvaltningen välkomnar vi Erik Arvidsson, 41 år. Erik kommer senast från Aktiv Finans och har sammanlagt 17 år i finansbranschen. Den 13:e mars börjar Peter Ågren, 48 år med lång erfarenhet inom Private Banking på bland annat Söderberg & Partners. De senaste sju åren har Peter arbetat med förmögenhetsrådgivning på Carnegie i Stockholm.

På liv-sidan välkomnar vi Patrik Ljungström, 50 år, som har 30 år inom branschen. Patrik kommer senast från Aktiv Finans, innan dess jobbade han 13 år på Max Mathiesen. Axel Graflund, 31, börjar på sakförsäkringar och har jobbat på Marsh de senaste två åren. Axel har en MBA i Finance från University of Buckingham.

Vi är glada att vårt team i Stockholm blir större och att den redan höga kompetens och servicenivån höjs ytterligare en dimension.

Vi hälsar alla fyra medarbetare varmt välkomna till Pensum! 

 

 


Din portfölj i fokus

Du vill slippa det intensiva arbete som en större investeringsportfölj kräver. Du föredrar att överlåta den dagliga skötseln av dina placeringar till professionella förvaltare. I så fall är diskretionär förvaltning rätt tjänst för dig.

Diskretionär förvaltning är en tjänst som Pensum Kapitalförvaltning erbjuder sina kunder som efterfrågar professionell förvaltning och väljer att låta Pensum fatta placeringsbesluten. Din kapitalförvaltare har hela Pensums finansiella expertis till ditt förfogande. Portföljförvaltarna förvaltar de diskretionära portföljerna tillsammans med Pensum:s erfarna Investeringskommité och med stöd av en rad internationella analysfirmor.

Ett diskretionärt uppdrag innebär att du ger Pensum fullmakt att göra löpande investeringar för din räkning enligt de riktlinjer du angett. För större företag och institutioner erbjuder Pensum Kapitalförvaltning även en möjlighet att skapa en skräddarsydd diskretionär portföljförvaltning.

Pensums fondportföljer: År 2016 var ett bra år för samtliga 7 Diskretionära portföljer, som slutade året med en positiv avkastning. Där bland annat “Nordiska aktier tillväxtportföljen” slog sitt jämförelseindex “MSCI Nordic Countries All Cap NR USD” med hela 17,4 %.

Portföljen med högst risk är «Offensiv», med en räntedel på upptill 30%. Därefter följer «Allokering Dynamisk» med en ränteandel på maximalt 50%, och «Allokering Moderat» med en gräns på ränteandelen på 60%, och «Allokering Defensiv», där räntedelen kan ligga på upp mot 80 %. «Allokering Räntor» var tidigare «Allokering Konservativ» och hade en liten aktieandel på upptill 20%. Från augusti reducerade vi aktieandelen till noll, och hela portföljen investeras i olika räntefonder. Denna portfölj mäts mot CitiSEK 12 mån för statsobligationer med en konstant duration på ett år. För portföljerna med större aktieandelar jämförs viktningen mot MSCI All Country World Index (vikt 100% i «Allokering Offensiv»).

Vill ni veta mer eller boka ett möte med en rågivare? Kontakta oss här.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet.

 


Storgata Holding AS – NOK 60 Mkr

 

 

Pensum Kapitalförvaltning agerade som Sole Bookrunner i NOK 60 Mkr Senior Secured Bond finansiering för Storgata Holding AS.

En centralt belägen detaljhandel och kontorsfastighet med utvecklingspotential. Mycket attraktiv detaljhandel plats i inner Oslo centrum. Fastighetsobligation skall refinansiera alla befintliga skulder, finansiera förvärv av aktier i Storgata 11 AS och allmänna bolagsändamål.


PEQ Invest II AB säljer Absortech för 200 MSEK

 

Den 16 januari såldes hela aktieinnehavet I Absortech. Det är den andra affären som PEQ Invest II AB gjort på kort tid och det blev också en riktigt bra affär.

Det var år 2012 som PEQ Invest II AB investerade ca 21 MSEK I Absortech för en ägarandel om 55 %. Bolaget är världsledande inom utveckling och produkter för fuktsäkring för främst containerfrakt. Under PEQ:s ledning har Absortech med stor framgång fokuserat på att utveckla och stärka försäljningen, framför allt globalt. Merparten av kunderna är internationella företag med verksamhet utanför Europa.

Genom detta arbete har Absortech fått flera nya och viktiga kunder och resultatet har mer än fördubblats mellan åren 2012 till 2016, från 10 till 21 MSEK. Absortech har nu salts för 200 MSEK.

Försäljningen av Absortech innebär att PEQ Invest II AB kommer göra en utbetalning till preferensaktieägarna innan sommaren motsvarande ca 50 procent av vad du som aktieägare har investerat I PEQ Invest II AB. Har du till exempel investerat 1 MSEK kommer du innan sommaren att erhålla en utbetalning på ca 500 000 kr.

Beslut om utdelning och inlösen kommer att tas vid ordinarie bolagsstämma som beräknas hållas I maj/juni med utbetalning I omedelbar anslutning därefter.

När denna utbetalning är genomförd har totalt 200 MSEK betalts ut till preferensaktieägarna efter försäljningarna av ILT och Absortech, vilket innebär att mer än hela den ursprungliga investeringen har återbetalats till investerarna. Den total investeringen som PEQ Invest II AB har gjort I ILT och Absortech är 28 MSEK.

I PEQ invest II AB:s portfölj finns i dag två bolag, TM progress och Gigstr.

 

Välkommen att kontakta oss för att få mer information om PEQ.


Hög tid att teckna cyberförsäkring!

 

Det är hög tid att teckna cyberförsäkring. Datavirus, trojaner och DoS/DDoS-attacker bara några exempel på dataintrång som hackare och kriminella dagligen utsätter företag för. Allt fler företag råkar illa ut och följderna kan bli kostsamma. Med databrottsförsäkring /cyberförsäkring får du både ersättning och experthjälp.

Databrott kan bland annat avse

  • Dataintrång och/eller förlust av värdefull information
  • System- och nätverksavbrott som ger avbrott i verksam­heten på grund av att viktiga IT-system kraschar
  • Skadeståndskrav till följd av att känslig information som rör kunder/patienter/klienter läckt ut till allmänheten.
  • Cyberutpressning

Exempel på cyberangrepp kan vara följande:

Ett företag som tillverkar stålkomponenter har maskiner och utrustning med programvara i sig. Plötsligt  slutar maskinerna fungera och produktionen står still. Ingen materiell skada har inträffat.

Om det drabbade företaget har en cyberförsäkring har de tillgång till en IT-expert för att utreda händelsen där det visar sig att programvaran har infekterats med datavirus i samband med en programvaruuppdatering. Programvaran återställs och produktionen kommer åter igång. Beroende på hur länge produktionen har stått stilla så ersätts även företaget för den ekonomiska förlust som systemavbrottet har orsakat.

En ytterligare anledning att teckna cyberförsäkring är att ett nytt EU-direktiv implementeras i maj nästa år. Direktivet skärper dagens regelverk och bland annat införs ett krav på kryptering av känslig data. Likaså ställs krav på organisationen att vidta åtgärder vid ett dataintrång – en organisation som utsätts för dataintrång måste rapportera detta inom 72 timmar till tillsynsmyndigheten. Konsekvenserna vid ett regelbrott kommert att bli påtagliga. Nationella myndigheter kan utfärda böter till företag som inte sköter sig och det rör sig om upp till 4 procent av organsitationens totala omstättning. Därtill föreslår direktivet att drabbade privatpersoner ska kunna begära skadestånd om personuppgifter har läckt ut.

Ett cyberangrepp kan också vara att en medarbetare får ett mejl från en avsändare som utger sig vara hans kollega. I mejlet finns en bilaga medarbetaren öppnar. Utan att det märkts har en programvara installerats i datorn och en hacker får åtkomst till känsliga personuppgifter eller känslig företagsinformation tillhörande kunder som därefter sprids. Vissa cyberförsäkringar ger det drabbade företaget tillgång till juridiskt bistånd samt en PR expert som ser över eventuell påverkan på varumärket med anledning av händelsen. Efter att EU-direktivet trätt i kraft kan försäkringen även ersätta kostnader för att meddela de personer som drabbats av att deras uppgifter läckt ut.

I Sverige finns en handfull försäkringsbolag som har cyber och databrottsförsäkringar. Hör av dig till oss så hjälper vi dig att hitta rätt försäkring.

post@pensum.se

08 – 41 00 65 00