Din portfölj i fokus

Du vill slippa det intensiva arbete som en större investeringsportfölj kräver. Du föredrar att överlåta den dagliga skötseln av dina placeringar till professionella förvaltare. I så fall är diskretionär förvaltning rätt tjänst för dig.

Diskretionär förvaltning är en tjänst som Pensum Kapitalförvaltning erbjuder sina kunder som efterfrågar professionell förvaltning och väljer att låta Pensum fatta placeringsbesluten. Din kapitalförvaltare har hela Pensums finansiella expertis till ditt förfogande. Portföljförvaltarna förvaltar de diskretionära portföljerna tillsammans med Pensum:s erfarna Investeringskommité och med stöd av en rad internationella analysfirmor.

Ett diskretionärt uppdrag innebär att du ger Pensum fullmakt att göra löpande investeringar för din räkning enligt de riktlinjer du angett. För större företag och institutioner erbjuder Pensum Kapitalförvaltning även en möjlighet att skapa en skräddarsydd diskretionär portföljförvaltning.

Pensums fondportföljer: År 2016 var ett bra år för samtliga 7 Diskretionära portföljer, som slutade året med en positiv avkastning. Där bland annat “Nordiska aktier tillväxtportföljen” slog sitt jämförelseindex “MSCI Nordic Countries All Cap NR USD” med hela 17,4 %.

Portföljen med högst risk är «Offensiv», med en räntedel på upptill 30%. Därefter följer «Allokering Dynamisk» med en ränteandel på maximalt 50%, och «Allokering Moderat» med en gräns på ränteandelen på 60%, och «Allokering Defensiv», där räntedelen kan ligga på upp mot 80 %. «Allokering Räntor» var tidigare «Allokering Konservativ» och hade en liten aktieandel på upptill 20%. Från augusti reducerade vi aktieandelen till noll, och hela portföljen investeras i olika räntefonder. Denna portfölj mäts mot CitiSEK 12 mån för statsobligationer med en konstant duration på ett år. För portföljerna med större aktieandelar jämförs viktningen mot MSCI All Country World Index (vikt 100% i «Allokering Offensiv»).

Vill ni veta mer eller boka ett möte med en rågivare? Kontakta oss här.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet.