Högre avkastning och ökad riskspridning – Så undviker du börsturbulensen

 

 

PEQ AB har lång erfarenhet av att investera, aktivt utveckla och avyttra små och medelstora tillväxtbolag.

PEQ AB fokuserar på tydliga incitament och professionell bolagsstyrning vid utveckling av mindre entreprenörsföretag. Investeringar i mindre företag ger en högre risk, men också möjlighet till betydande avkastning genom:

• Lägre värderingsmultiplar jämfört med större bolag
• Snabbt resultat av operativa förbättringsåtgärder
• Bra marknad vid försäljning av välskötta medelstora bolag

PEQs investeringsstrategi präglas av flera viktiga principer:
• Aktiv ägare
• Tydliga målsättningar och incitament
• Utbrett nätverk och ett entreprenöriellt förhållningssätt

Varför investera i riskkapital?
Riskkapital ger riskspridning gentemot andra tillgångar som aktier, råvaror, räntepapper etc. Det har också historiskt sett gett en högre avkastning än jämförbara tillgångar (dvs investeringar i noterade bolag). Investeringar i riskkapital har inte varit lika utsatta för kraftiga värdeförändringar som investeringar på börsen.

Den nordiska riskkapitalmarknaden är väletablerad och koncentrerad till större investeringar. PEQs fokus är att förvärva och utveckla små och medelstora nordiska företag innan avyttring till en större industriell eller finansiell köpare.

Vi investerar i etablerade företag med stor tillväxtpotential, oavsett branschtillhörighet. Det övergripande målet är att strategiskt växa och stärka konkurrenskraften i de utvalda nordiska företagen. Placeringshorisonten för varje investering är cirka fem år, med ett avkastningsmål om 25% per år.

Investeringsteamet har mer än 75 års sammanlagd erfarenhet.
Investeringsteamet består av fyra personer med en sammanlagd erfarenhet på
mer än 75 år inom företagstransaktioner och affärsutveckling.

 

Kontakta oss  för att få information om PEQ Invest eller att boka ett informationsmöte med en representant från Pensum Kapitalförvaltning.

Maila oss på post@pensum.se eller ring oss på 08-41 00 65 00


Fokus: VD- och Styrelseförsäkring

Personer i ledande ställning har ett stort ansvar för att företaget drivs på ett korrekt sätt och kan utkrävas ett personligt betalningsansvar för sina åtaganden. De kan bli skadeståndsansvariga enligt reglerna i t.ex. aktiebolagslagen, skattebetalningslagen och även på andra grunder.

Skadeståndskravet kan uppgå till mycket höga belopp som inte ersätts av den allmänna ansvarsförsäkringen. Krav kan framställas av såväl företaget självt, aktieägare och andra intressenter, borgenärer och anställda.

Försäkringen gäller för krav avseende de försäkrades personliga betalningsansvar för ren förmögenhetsskada som de ådragit sig i egenskap av ledande befattningshavare i bolagets verksamhet och försäkringen gäller utan självrisk för individen. Därutöver kan de bli betalningsskyldiga för bolagets skulder och för brister som uppstått vid så kallade olovliga vinstutdelningar.

VDS-försäkringar tecknas och betalas av företaget men skyddar mot krav som riktas mot VD och styrelseledamöter personligen. Utöver skyddet för den försäkrade personen så skyddar VDS-försäkringar även de som har rätt att få ersättning, ofta bolaget självt, varför också aktieägare har ett intresse i försäkringen.

I regel omfattas samtliga styrelseledamöter och ledande befattningshavare i moderbolaget och koncernens dotterbolag av försäkringsskyddet. Oftast omfattas även samtliga anställda i det fall de har ett självständigt ledningsansvar och kan enligt gällande lagstiftning bli personligt betalningsansvariga.

Det finns olika parametrar så som bolagets ägarsituation, styrelse- och VD-uppsättning, verksamhet och övriga försäkringssituation som avgör försäkringsomfattningen på VDS-försäkring.

 Kontakta oss  för att få information om vilken VDS-försäkring som är lämplig för ert företag!

Maila oss på post@pensum.se eller ring oss på 08-41 00 65 00


Så maximerar du din framtida pension!

 

Det orange kuvertet innehåller ett årsbesked med information om din allmänna pension. I beskedet får du bland annat information om hur mycket du hittills har tjänat ihop till din allmänna pension.

Vi hjälper dig att hitta rätt pensionssparande. Du väljer själv hur aktiv du vill vara. Du kan samla ditt pensionssparande hos oss så får du en bättre överblick. Ta gärna kontakt för vidare information/diskussion rörande andra sparformer nu när avdragsrätten inte längre existerar.

Vill man redan idag ha möjlighet till att maximera sin framtida pension är Löneväxling ett bra sparalternativ.

Löneväxling är ett fördelaktigt alternativ för den som har kvar minst 41 400 kr ( 8,07 inkomstbasbelopp) i månadslön efter summan för Löneväxling räknats bort 2017. Löneväxling innebär att man avstår en del av sin bruttolön som arbetsgivaren istället betalar in till en pensionsförsäkring. Arbetsgivaravgiften för pensionsavsättningar är drygt sex procent lägre än för lön, vilket ger möjlighet för arbetsgivaren att istället betala in en högre pensionspremie till den anställdes framtida pension. Även skattemässigt är det fördelaktigt för dig som privatperson och anställd, då den skatt som skulle ha dragits på lönen istället investeras i din framtida pension, i motsats till ett privat sparande utan avdragsrätt. Man betalar skatten först vid pensionsutbetalningen.

Om man har kvar mindre än 41 400 kr i månaden bör man inte Löneväxla, då socialförsäkringsförmåner samt sjukpenning och den allmänna pensionen minskar.

Maximal avsättning för pensionssparande med både löneväxling och tjänstepension får inte överstiga 35 procent av bruttolönen.

Vi erbjuder dig pensionsrådgivning direkt. Vi hjälper dig att hitta de mest lönsamma sparformerna utifrån hur aktiv du vill vara och vilka förmåner som passar dig.

 

Kontakta oss på post@pensum.se eller ring på 08 410 06 5 00


Nu finns deklarationsunderlagen på din sida!

 

Deklarationstiderna närmar sig med stormsteg. Pensum har redan, för alla kunder inom kapitalförvaltning, förrapporterat uppgifterna till Skatteverket . Ditt deklarationsunderlag finns tillgängligt under ”Deklarationsunderlag” på din sida. Det har dock hänt att Skatteverket har tagit upp realiserade vinster och förluster av onoterade innehav på fel plats. Vi har därför tagit fram en kortfattad deklarationsguide för både onoterade och noterade innehav:

Tryck här för att logga in.  

 

Deklarationsguide

Börja med att stämma av så att samtliga uppgifter som finns med i ditt deklarationsunderlag från Pensum även är förtryckta på din inkomstdeklaration. Därefter dubbelkollar du så att dessa uppgifter finns med under rätt avsnitt i deklarationen annars ska du ändra detta. Nedan kommer en kort redogörelse för både noterade och onoterade investeringar:


Noterade investeringar

Till denna kategori hör de flesta investeringsformer, såsom börsnoterade aktier, UCITS-fonder – vilket inbegriper både aktie-, ränte-, obligations- och penningmarknadsfonder.
Observera att du ska ta upp samtliga realisationer, dvs. försäljningar, som ägt rum under inkomståret 2016. Summera dessa och beroende på ifall summan blir positiv eller negativ föra över dessa till avsedd plats i inkomstdeklarationen.

Exempel:
”Ifall summan blir positiv så betalar du en reavinstskatt på sammanlagt
30 % av vinsten. Ifall summan blir negativ och
du gjort en sammanlagd
förlust så har du möjlighet att dra
av 30 % av förlusten mot din
inkomstskatt upp till 100 000 kr,
därefter sjunker detta till 21 %. Denna
justering gör Skatteverket åt dig.”

.

Länk till K4-Blanketten

 


Onoterade investeringar

Till denna kategori av investeringar hör framförallt aktieinnehav i de onoterade bolagen som förvaltas av Obligo och ursprungligen lanserades av Acta Kapitalförvaltning sedermera känt som Navexa Securities. Alla försäljningar som du genomförde under förra året i de onoterade bolagen ska tas upp på blankett K12, avsnitt B. Du tar även upp inlösen av aktier som skett på förvaltarens initiativ på denna blankett. Till skillnad från noterade investeringar så betalar du en lägre skatt och får tillika ett lägre förlustavdrag jämfört med försäljningar av noterade investeringar. Alla vinster och förluster ska multipliceras med 5/6 innan de förs vidare, vilket innebär att du enbart betalar 25 % i reavinstskatt och har inte möjlighet att kvitta mer än 70 % av förlusten multiplicerat med 5/6 mot vinster i noterade investeringar.

Exempel:
Aran har kapitalvinster på marknadsnoterade aktier med 50 000 kr.
Han har också en kapitalförlust på onoterade aktier med 120 000 kr.
Han utnyttjar 60 000 kr (5/6 x 60 000 = 50 000) av kapitalförlusten
till att kvitta mot kapitalvinsten. Det återstår då 60 000 kr av förlusten
(48 kap. 20 § IL). Den ska han reducera först till fem sjättedelar
och sen
till 70 procent vilket innebär att han får draav 35 000 kr (5/6 x 60 000 x 70 %)
som ett underskott i inkomstslaget kapital (48 kap. 20 a § IL).

Länk till K12-Blanketten

 

Steg för steg – onoterade aktier

1. Ta fram en K12-blankett för varje onoterad investering där en försäljning
ägde rum under 2016 och numrera dessa.
2. Fyll i namnet på bolaget där en försäljning skett samt organisationsnummer
3. Fyll sammanlagt antal aktier som sålts under 2016 samt datum för när
transaktionen ägde rum
4. Fyll i ersättningsbeloppet på punkt 1.3, det är alltså försäljningssumman
som du fått ut
5. Fyll i omkostnadsbeloppet på punkt 1.4, som alltså är anskaffningsvärdet
för aktierna
6. Räkna ut differensen mellan dessa och ifall summan är positiv så fyller
du i denna under vinst och ifall den är negativ fyller du i den under förlust
7. Ta antingen vinsten (punkt 1.7) eller förlusten (punkt 1.9) och
multiplicera med fem sjättedelar (5/6)
8. Ifall du enbart genomfört en försäljning under 2016 så för in summan på
avsedd punkt i inkomstdeklarationen. Ifall du har sålt flera onoterade bolag
så upprepar du dessa steg för varje onoterat bolag där en försäljning skett på
en ny K12-blankett och summerar sedan slutsummorna och för dessa vidare
in till avsedd punkt i inkomstdeklarationen.

Klicka här för en förteckning av
Obligo förvaltade onoterade bolag
samt organisationsnummer.