Nu finns deklarationsunderlagen på din sida!

 

Deklarationstiderna närmar sig med stormsteg. Pensum har redan, för alla kunder inom kapitalförvaltning, förrapporterat uppgifterna till Skatteverket . Ditt deklarationsunderlag finns tillgängligt under ”Deklarationsunderlag” på din sida. Det har dock hänt att Skatteverket har tagit upp realiserade vinster och förluster av onoterade innehav på fel plats. Vi har därför tagit fram en kortfattad deklarationsguide för både onoterade och noterade innehav:

Tryck här för att logga in.  

 

Deklarationsguide

Börja med att stämma av så att samtliga uppgifter som finns med i ditt deklarationsunderlag från Pensum även är förtryckta på din inkomstdeklaration. Därefter dubbelkollar du så att dessa uppgifter finns med under rätt avsnitt i deklarationen annars ska du ändra detta. Nedan kommer en kort redogörelse för både noterade och onoterade investeringar:


Noterade investeringar

Till denna kategori hör de flesta investeringsformer, såsom börsnoterade aktier, UCITS-fonder – vilket inbegriper både aktie-, ränte-, obligations- och penningmarknadsfonder.
Observera att du ska ta upp samtliga realisationer, dvs. försäljningar, som ägt rum under inkomståret 2016. Summera dessa och beroende på ifall summan blir positiv eller negativ föra över dessa till avsedd plats i inkomstdeklarationen.

Exempel:
”Ifall summan blir positiv så betalar du en reavinstskatt på sammanlagt
30 % av vinsten. Ifall summan blir negativ och
du gjort en sammanlagd
förlust så har du möjlighet att dra
av 30 % av förlusten mot din
inkomstskatt upp till 100 000 kr,
därefter sjunker detta till 21 %. Denna
justering gör Skatteverket åt dig.”

.

Länk till K4-Blanketten

 


Onoterade investeringar

Till denna kategori av investeringar hör framförallt aktieinnehav i de onoterade bolagen som förvaltas av Obligo och ursprungligen lanserades av Acta Kapitalförvaltning sedermera känt som Navexa Securities. Alla försäljningar som du genomförde under förra året i de onoterade bolagen ska tas upp på blankett K12, avsnitt B. Du tar även upp inlösen av aktier som skett på förvaltarens initiativ på denna blankett. Till skillnad från noterade investeringar så betalar du en lägre skatt och får tillika ett lägre förlustavdrag jämfört med försäljningar av noterade investeringar. Alla vinster och förluster ska multipliceras med 5/6 innan de förs vidare, vilket innebär att du enbart betalar 25 % i reavinstskatt och har inte möjlighet att kvitta mer än 70 % av förlusten multiplicerat med 5/6 mot vinster i noterade investeringar.

Exempel:
Aran har kapitalvinster på marknadsnoterade aktier med 50 000 kr.
Han har också en kapitalförlust på onoterade aktier med 120 000 kr.
Han utnyttjar 60 000 kr (5/6 x 60 000 = 50 000) av kapitalförlusten
till att kvitta mot kapitalvinsten. Det återstår då 60 000 kr av förlusten
(48 kap. 20 § IL). Den ska han reducera först till fem sjättedelar
och sen
till 70 procent vilket innebär att han får draav 35 000 kr (5/6 x 60 000 x 70 %)
som ett underskott i inkomstslaget kapital (48 kap. 20 a § IL).

Länk till K12-Blanketten

 

Steg för steg – onoterade aktier

1. Ta fram en K12-blankett för varje onoterad investering där en försäljning
ägde rum under 2016 och numrera dessa.
2. Fyll i namnet på bolaget där en försäljning skett samt organisationsnummer
3. Fyll sammanlagt antal aktier som sålts under 2016 samt datum för när
transaktionen ägde rum
4. Fyll i ersättningsbeloppet på punkt 1.3, det är alltså försäljningssumman
som du fått ut
5. Fyll i omkostnadsbeloppet på punkt 1.4, som alltså är anskaffningsvärdet
för aktierna
6. Räkna ut differensen mellan dessa och ifall summan är positiv så fyller
du i denna under vinst och ifall den är negativ fyller du i den under förlust
7. Ta antingen vinsten (punkt 1.7) eller förlusten (punkt 1.9) och
multiplicera med fem sjättedelar (5/6)
8. Ifall du enbart genomfört en försäljning under 2016 så för in summan på
avsedd punkt i inkomstdeklarationen. Ifall du har sålt flera onoterade bolag
så upprepar du dessa steg för varje onoterat bolag där en försäljning skett på
en ny K12-blankett och summerar sedan slutsummorna och för dessa vidare
in till avsedd punkt i inkomstdeklarationen.

Klicka här för en förteckning av
Obligo förvaltade onoterade bolag
samt organisationsnummer.