Fokus: VD- och Styrelseförsäkring

Personer i ledande ställning har ett stort ansvar för att företaget drivs på ett korrekt sätt och kan utkrävas ett personligt betalningsansvar för sina åtaganden. De kan bli skadeståndsansvariga enligt reglerna i t.ex. aktiebolagslagen, skattebetalningslagen och även på andra grunder.

Skadeståndskravet kan uppgå till mycket höga belopp som inte ersätts av den allmänna ansvarsförsäkringen. Krav kan framställas av såväl företaget självt, aktieägare och andra intressenter, borgenärer och anställda.

Försäkringen gäller för krav avseende de försäkrades personliga betalningsansvar för ren förmögenhetsskada som de ådragit sig i egenskap av ledande befattningshavare i bolagets verksamhet och försäkringen gäller utan självrisk för individen. Därutöver kan de bli betalningsskyldiga för bolagets skulder och för brister som uppstått vid så kallade olovliga vinstutdelningar.

VDS-försäkringar tecknas och betalas av företaget men skyddar mot krav som riktas mot VD och styrelseledamöter personligen. Utöver skyddet för den försäkrade personen så skyddar VDS-försäkringar även de som har rätt att få ersättning, ofta bolaget självt, varför också aktieägare har ett intresse i försäkringen.

I regel omfattas samtliga styrelseledamöter och ledande befattningshavare i moderbolaget och koncernens dotterbolag av försäkringsskyddet. Oftast omfattas även samtliga anställda i det fall de har ett självständigt ledningsansvar och kan enligt gällande lagstiftning bli personligt betalningsansvariga.

Det finns olika parametrar så som bolagets ägarsituation, styrelse- och VD-uppsättning, verksamhet och övriga försäkringssituation som avgör försäkringsomfattningen på VDS-försäkring.

 Kontakta oss  för att få information om vilken VDS-försäkring som är lämplig för ert företag!

Maila oss på post@pensum.se eller ring oss på 08-41 00 65 00