Investeringssparkonto

Många fördelar med att spara i ett investeringssparkonto.

Ett investeringssparkonto, även kallat ISK, gör ditt sparande enklare. Du behöver inte deklarera dina vinster och förluster. Och vi har kontroll på ditt skatteunderlag och rapporterar till skattemyndigheten.

ISK är schablonbeskattat. Det innebär att skatten du betalar baseras på en schablonintäkt, som utgörs av  en förväntad genomsnittlig avkastning. Därför behöver du inte redovisa varje kapitalvinst eller kapitalförlust i deklarationen. Men du betalar schablonskatt oavsett om värdet på ditt investeringssparkonto ökat eller minskat.

Den skattepliktiga schablonintäkten får kvittas mot kapitalförluster och ränteutgifter som du har haft utanför ISK.

Vilket konto passar dig?
Här visas vad du får och kan utnyttja med ett investeringssparkonto, jämfört med ett exempel på liknande sparformer.

ISK är reserverat för privatpersoner. Du har rösträtt vid bolagsstämman. Det är avgiftsfritt. Du kan belåna ditt innehav och överföra innehav.

För företag ges i stort sett samma fördelar om istället en företagsägd kapitalförsäkring öppnas.

Detta kan du ha på ett investeringssparkonto
På ett Investeringssparkonto kan du spara i sådana investeringstillgångar som Pensum vid var tid tillåter, dvs. godkända investeringstillgångar. Du kan också sätta in kontanta medel på kontot, i sådana valutor som Pensum vid var tid tillåter. Enligt lagen om Investeringssparkonto utgör följande investeringstillgångar:

 1. Finansiella instrument som är upptagna till handel på reglerad marknad eller motsvarande marknad utanför EES (t.ex. NASDAQ OMX)
 2. Finansiella instrument som handlas på en handelsplattform inom EES (t.ex. First North)
 3. Andelar i investeringsfonder (fondandelar)

Med finansiella instrument avses t.ex. aktier, obligationer samt andra delägarrätter eller fordringsrätter som är utgivna för allmän omsättning. För fondandelar uppställs inget krav på handel såsom det görs för övriga finansiella instrument. Följande kontofrämmande tillgångar får inte placeras på ISK:

 • Finansiella instrument som inte uppfyller handelskravet (t.ex. onoterade aktier och obligationer)
 • Finansiella instrument som i förhållande till dig omfattas av de särskilda beskattningsreglerna för kvalificerade andelar avseende fåmansföretag (57 kap. inkomstskattelagen)
 • Finansiella instrument som getts ut av ett företag som du och dina närstående, direkt eller indirekt, har betydande ägarandelar i (tillsammans motsvarande minst 10 procent av rösterna eller kapitalet)
 • Andelar i utländska fonder som inte motsvarar svenska investeringsfonder.

I vissa situationer kan dock kontofrämmande tillgångar få förvaras på Investeringssparkontot under en övergångsperiod. Detta gäller t.ex. för nyemitterade tillgångar som avses bli upptagna till handel inom 30 dagar. Om en tillgång som förvärvats i en emission inte blir upptagen till handel måste den dock flyttas från kontot senast 60 dagar efter emissionen. Du bör även vara uppmärksam på att förvaring av kontofrämmande tillgångar på ditt investeringssparkonto kan medföra att ditt Investeringssparkonto omedelbart upphör vilket bl.a. innebär att tillgångarna inte längre blir föremål för schablonbeskattning.På ett Investeringssparkonto kan du spara i sådana investeringstillgångar som Pensum vid var tid tillåter, dvs. godkända investeringstillgångar. Du kan också sätta in kontanta medel på kontot, i sådana valutor som Pensum vid var tid tillåter. Enligt lagen om Investeringssparkonto utgör följande investeringstillgångar:

 • Finansiella instrument som är upptagna till handel på reglerad marknad eller motsvarande marknad utanför EES (t.ex. NASDAQ OMX)
 • Finansiella instrument som handlas på en handelsplattform inom EES (t.ex. First North)
 • Andelar i investeringsfonder (fondandelar)

Med finansiella instrument avses t.ex. aktier, obligationer samt andra delägarrätter eller fordringsrätter som är utgivna för allmän omsättning. För fondandelar uppställs inget krav på handel såsom det görs för övriga finansiella instrument. Följande kontofrämmande tillgångar får inte placeras på ISK:

 • Finansiella instrument som inte uppfyller handelskravet (t.ex. onoterade aktier och obligationer)
 • Finansiella instrument som i förhållande till dig omfattas av de särskilda beskattningsreglerna för kvalificerade andelar avseende fåmansföretag (57 kap. inkomstskattelagen)
 • Finansiella instrument som getts ut av ett företag som du och dina närstående, direkt eller indirekt, har betydande ägarandelar i (tillsammans motsvarande minst 10 procent av rösterna eller kapitalet)
 • Andelar i utländska fonder som inte motsvarar svenska investeringsfonder.

I vissa situationer kan dock kontofrämmande tillgångar få förvaras på Investeringssparkontot under en övergångsperiod. Detta gäller t.ex. för nyemitterade tillgångar som avses bli upptagna till handel inom 30 dagar. Om en tillgång som förvärvats i en emission inte blir upptagen till handel måste den dock flyttas från kontot senast 60 dagar efter emissionen. Du bör även vara uppmärksam på att förvaring av kontofrämmande tillgångar på ditt investeringssparkonto kan medföra att ditt Investeringssparkonto omedelbart upphör vilket bl.a. innebär att tillgångarna inte längre blir föremål för schablonbeskattning.