GDPR – Integritetspolicy Försäkring

Pensums integritetspolicy

– information om behandling av personuppgifter

1 Inledning

PENSUM AB har vidtagit åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter alltid är skyddade och att behandling sker i enlighet med GDPR (dataskyddsförordningen). Personuppgifter är alla uppgifter som kan användas för att identifiera dig.

PENSUM AB är personuppgiftsansvarig för den behandling som sker av dina personuppgifter. Behandling sker av anställda hos PENSUM AB.

I denna informationstext beskriver vi för dig hur och varför PENSUM AB behandlar dina personuppgifter.

2 Personuppgifter som behandlas och grund till behandling

Kundförhållande och försäkringsrådgivning

Vi behandlar personuppgifter för att fullgöra det uppdrag du ingått med PENSUM AB. Uppgifterna används till exempel för att identifiera dig som kund, vid förberedelser och administration inför uppdraget samt för att företa åtgärder som du som kund har begärt inför uppdraget, såsom ge råd om försäkringar och biträda vid ingående av försäkringsavtal samt ge dig tillgång till din webbaserade kundportal.

Behandling av uppgifter sker även när PENSUM AB kontaktar dig och informerar dig om regel- eller villkorsändringar, försäkringsvillkor, produkter och tjänster med mera som har anknytning till uppdraget. Behandling av personuppgifter sker även när du som kund elektroniskt mottar information från PENSUM AB, till exempel via sms, e-post eller via inloggning på kundportal för att kunna ta del av information eller för att elektroniskt signera dokument.

Personuppgifter Laglig grund för behandling
• Identitetsuppgifter (till exempel namn & personnr) För att uppfylla ingånget avtal med dig som kund, har vi behov av att ta del av viss information)

Efter en intresseavvägning.

• Kontaktuppgifter (till exempel adress, mail och telefonnummer)
• Ekonomiska uppgifter (till exempel privatekonomiska situation)
• Kundkontakt
• Engagemang (till exempel fullmakt)

 

Personuppgifter om dig som kund kan komma att behandlas efter att en intresseavvägning har gjorts mellan PENSUM AB berättigade intresse för behandling och ditt integritetsintresse. Sådan behandling kan till exempel avse hantering av provisioner, ersättningar och arvoden, där sådana är överenskomna mellan dig och PENSUM AB. En sådan behandling är nödvändig för att tillgodose PENSUM AB:s behov av att säkerställa att rätt ersättning och provision utbetalas.

 

Dina personuppgifter behandlas och lagras även för att uppfylla rättsliga förpliktelser som PENSUM AB har, så som att uppnå och säkerställa tillräcklig kundkännedom, genomföra kontroll mot sanktionslistor, bevarande av dokumentation eller utlämnande av uppgifter till myndigheter på begäran.

Personuppgifter Laglig grund för behandling
• Identitetsuppgifter (till exempel namn) För att uppfylla rättsliga förpliktelser.

 

• Kontaktuppgifter (till exempel adress, mail och telefonnummer)
• Ekonomiska uppgifter (till exempel räkenskapstal)
• Kundkontakt
• Engagemang (till exempel fullmakt)

Kontakt med PENSUM AB

Vi kommer att behandla dina personuppgifter när du tar kontakt med oss eller när vi tar kontakt med dig via e-post, brev, kontaktformulär på vår hemsida eller annat vis.

Personuppgifter Laglig grund för behandling
• Identitetsuppgifter (till exempel namn) Efter en intresseavvägning.
• Kontaktuppgifter (till exempel telefonnummer)
• Övriga uppgifter som lämnas vid kontakt med oss

 

PENSUM AB kommer att behandla dina uppgifter efter att en intresseavvägning har gjorts mellan PENSUM AB berättigade intresse för behandling och ditt integritetsintresse.

Personuppgifter kan komma att behandlas för PENSUM AB:s berättigade intresse av att fastställa, göra gällande och försvara rättsliga anspråk.

Samarbetspartner till PENSUM AB

PENSUM AB kan komma att behandla personuppgifter avseende anställda hos en samarbetspartner i syfte att kommunicera med samarbetspartnern, hantera avtalsförhållandet och för att hantera de tjänster som kommits överens om mellan bolagen. Det kan till exempel avse fakturahantering eller deltagande vid konferenser och andra aktiviteter.

PENSUM AB kommer att behandla dina uppgifter efter att en intresseavvägning har gjorts mellan PENSUM AB berättigade intresse för behandling och ditt integritetsintresse. En behandling är nödvändig för att tillgodose PENSUM AB behov av att upprätthålla ingången avtalsrelation.

Personuppgifter kan även komma att behandlas för PENSUM AB:s berättigade intresse av att fastställa, göra gällande och försvara rättsliga anspråk.

3 Inhämtande av uppgifter

Vi hämtar information om dig från olika källor.

Vi hämtar information om dig som kund från dig själv i samband med att du blir kund och i samband med att du får råd om försäkringar. Inhämtande sker också i samband med att du tecknar dig för en produkt eller tjänst via oss, att du kontaktar oss eller i samband med att du använder någon av våra digitala kanaler (till exempel e-post, kundportal och elektronisk signering).

I syfte att upprätthålla en god kund- och registervård kan PENSUM AB komma att komplettera personuppgifterna genom inhämtande från privata och offentliga register.

För att uppfylla rättsliga förpliktelser kan PENSUM AB komma att samköra dina personuppgifter mot sanktionslistor för att genomföra kontroller.

Vi hämtar även uppgifter från andra aktörer, så som försäkringsbolag, i den utsträckning som krävs för att kunna ge dig råd. Sådan information inhämtas endast i den utsträckning det är nödvändigt för fullgörande av uppdrag relaterat till ingånget kundavtal. Informationen inhämtas från det försäkringsbolag du har valt och i enlighet med den informationsfullmakt och/eller förmedlarfullmakt du har givit till PENSUM AB.

4 Aktörer som PENSUM AB delar uppgifter med

PENSUM AB delar uppgifter till samarbetspartner, till exempel ett försäkringsbolag, i samband med att du tecknar dig för en produkt eller tjänst via oss. I dessa fall är PENSUM AB och vår samarbetspartner båda personuppgiftsansvariga och du kommer, utöver den information du får från oss, även att erhålla information från den aktör du valt att teckna avtal med.

Uppgifter kan även komma att delas med vissa tjänsteleverantörer till PENSUM AB, till exempel systemleverantörer och molntjänstleverantörer. I dessa fall agerar tjänsteleverantören enligt instruktioner från oss och får inte använda uppgifterna för egna ändamål.

Vi kan även komma att dela personuppgifter med myndigheter, inkluderat rättsvårdande myndigheter, i de fall vi är skyldiga att göra det. En sådan behandling är nödvändig för att uppfylla rättsliga förpliktelser.

Personuppgifter kan även komma att delas med domstolar, motparter och andra aktörer i samband med rättstvist. En sådan behandling görs för PENSUM AB:s berättigade intresse av att fastställa, göra gällande och försvara rättsliga anspråk.

PENSUM AB kan även komma att dela uppgifter med potentiella köpare och säljare om verksamheten skulle säljas eller slås ihop med annat företag. En sådan behandling är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att genomföra avyttringen eller sammanslagningen.

5 Plats för behandling

Den behandling som PENSUM AB utför sker inom EU/EES. I de fall PENSUM AB eller en tjänsteleverantör till PENSUM AB skulle överföra dina personuppgifter till ett land utanför EU/EES säkerställer PENSUM AB att det finns skyddsåtgärder på plats.

6 Lagring av personuppgifter

Dina personuppgifter kommer att lagras så länge du är kund hos PENSUM AB samt även efter att ditt avtal är uppsagt, i den mån lag kräver det. Det kan till exempel avse bevarande av kunddokumentation och avtal som visar vad PENSUM AB och du har kommit överens om.

Personuppgifter kommer i övriga fall endast behandlas så länge det är nödvändigt.

7 Dina rättigheter

Tillgång till dina uppgifter

Du har rätt att begära tillgång till de personuppgifter vi behandlar om dig, ett så kallat registerutdrag.

Begära rättelse

Du har rätt att begära att felaktigt registrerade uppgifter om dig rättas.

Återkalla samtycke

Du har rätt att när som helst återkalla ett eventuellt samtycke till behandling av personuppgifter.

Invända mot behandling för direkt marknadsföring inbegripet profilering

Du har rätt att invända mot att dina personuppgifter används för direkt marknadsföring och avregistrera dig från eventuella kundutskick.

Begära begränsning av behandling

Du har under vissa omständigheter rätt att begära att PENSUM AB begränsar behandlingen av dina personuppgifter. Under sådana omständigheter kan PENSUM AB eventuellt inte uppfylla de skyldigheter vi har enligt avtal med dig.

Dataportabilitet

Du har under vissa omständigheter och om det är tekniskt möjligt rätt att få ut de personuppgifter som registrerats om dig i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och ha rätt att överföra dessa uppgifter till en annan aktör.

Radering

Du har under vissa omständigheter rätt att få de uppgifter som registrerats om dig raderade. Detta gäller dock inte om PENSUM AB är skyldigt att bevara uppgifterna enligt lag.

8 Kontakt och klagomål

Du kan alltid kontakta PENSUM AB om du har frågor om behandlingen av dina personuppgifter.

Kontaktuppgifter:

PENSUM AB

BOX 7121

103 87 Stockholm

E-post: klagomalsansvarig@tydliga.se

Datainspektionen är tillsynsmyndighet för behandling av personuppgifter. Om du anser att uppgifter om dig behandlats i strid med dataskyddsförordningen kan du lämna in ett klagomål till Datainspektionen.