Klagomålshantering

Klagomålshantering.

Pensum önskar givetskall vara nöjd med det arbete vi utför. Om du av någon anledning inte är nöjd med en tjänst som Pensum levererat måste du höra av dig så snart som möjligt.
Har du klagomål bör du först och främst vända dig till den medarbetare på Pensum som du haft kontakt med angående det ärende som reklamationen gäller. Skulle du fortfarande vara missnöjd efter detta kan du gå vidare genom att skriftligen kontakta klagomålsansvarig på Pensum.

När du framför klagomål skriftligen ska du bifoga kopior på relevanta handlingar. Det är bra om du anger vilka medarbetare på Pensum du har haft kontakt med i ärendet, samt när dessa kontakter har skett.

Om klagomålet är att betrakta som ett enkelt fel eller ett missförstånd kommer detta att åtgärdas snarast möjligt. Kan vi inte besvara ditt ärende inom 14 dagar från det att vi tar emot klagomålet får du skriftlig information om detta samt information om den fortsatta handläggningen av ditt ärende.

Pensums ambition är att ett klagomål ska behandlas snabbt, effektivt och på ett omsorgsfullt sätt.

Skicka ditt ärende till:
Pensum AB

Fredrik Nilsson
Box 7121
103 87 Stockholm
klagomalsansvarig@tydliga.se